Třída Kuřátko

Časová organizace vyučování


6:30 - 7:00 třída Rybička

7:00 - 16:00 třída Kuřátko

16:00 - 16:30 třída Beruška

16:30 - 17:00 třída Žabka


Třídu najdete v zeleném pavilonu

Milé děti, vážení rodiče,


tímto se s vámi za tento školní rok loučíme a těšíme se v září.


Vaše paní učitelky

Dominika Kundrátová    30.06.2021

Vážení a milí rodiče a děti,


přejeme všem krásné prázdniny, užijte si hezké počasí, ať máte plno zážitků a dávejte na sebe pozor a v září se na vás opět budou těšit


paní učitelky Markéta, Lenka, Verča a Domča.


Mějte se čarokrásně


Vaše paní učitelky


https://www.youtube.com/watch?v=zmCSpQhGQRU


Dominika Kundrátová    28.06.2021


Dominika Kundrátová    12.06.2021
Dominika Kundrátová    05.05.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,

opět vás všechny po týdnu moc zdravíme. Děkujeme za zaslané příspěvky, moc se těšíme na nové fotky nebo videa dětí, které s námi zatím nemohou být ve školce.

V tomto týdnu si připomeneme oblíbenou tradici – „Pálení čarodějnic“.

Ve školce se budeme během pobytu na školní zahradě zabývat rozvojem obratnosti a koordinace pohybů při běhání a zvládání různých překážek. Zopakujeme si jednotlivé části těla a vpravo-levou orientaci na těle. Podpoříme samostatný projev dětí cílenými otázkami, zda se něčeho bojíme a co nebo kdo nám může pomoci. Zaměříme se i na význam samotného pojmu pomoc a ostatní mezilidské morální hodnoty jako je pravdomluvnost, pracovitost, ohleduplnost … Seznámíme se s tradicí „Pálení čarodějnic“, čeká nás rytmizace básně „Čarodějnice“. Při práci s pracovními listy si zopakujeme časovou posloupnost, orientaci v číselné řadě, či rozvoj zrakového vnímání. Postavíme si i strašidelný hrad a manipulací s kostkami budeme trénovat jemnou motoriku.

Náměty na výtvarnou činnost a pracovní listy opět přikládáme v příloze.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky.

Tradice „Pálení čarodějnic“
Význam této tradice spočívá v dodržování tzv. Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května, kdy se zapaluje hranice a nechává se vzplanout hadrová „čarodějnice“. V dávných dobách lidé věřili, že plameny mají nadpřirozené očistné účinky. Kolem zapálených ohňů tančili a přeskakovali je. Tyto činnosti jim měly přinést pevné zdraví a očistit od všeho zlého.

Básnička týdne: Čarodějnice
Letí, letí černý mrak,
Ano, ano je to tak.
Čarodějka v černém hávu,
letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí,
dokola se zatočí.

Náměty na práci s pracovními listy:

PL Označ v řadě jiný obrázek
Zde se zaměříme na rozvoj zrakového vnímání, list je určen pro děti předškolního věku. Mladším dětem můžeme obrázek zvětšit.

PL Ježibaba
Nejprve si připomeneme v jaké pohádce můžeme najít ježibabu, všimneme si jejích charakteristických rysů a necháme děti tužkou dodělat koště. Obrázek si poté mohou děti vybarvit, opět sledujeme správný úchop.

PL Co se přihodilo čarodějnici?
Zde se zaměříme na časovou posloupnost, menším dětem opět můžeme obrázek zvětšit. Nejprve necháme děti samostatně popisovat, co na obrázku vidí. Obrázky si mohou vystřihnout a poskládat vedle sebe v pořadí, jak jdou za sebou. Počtáři mohou obrázky spočítat (1-4) a určit, který je první/poslední v řadě.

PL Králíčci nezůstanou v kouzelnickém klobouku
Pro menší děti je opět vhodné zvolit větší formát, případně lze jednotlivé prvky dětem předkreslit na větší formát papíru a nechat je obtahovat barevnými pastelkami.

PL Strašidelný hrad
Děti mohou obtáhnout hradby podle vytečkované předlohy. Mohou obrázek slovně popisovat, odpovídat na naše otázky (Kde vidíš strašidlo?, Kolik je strašidel, oken? Jsou nahoře/dole?, Co je na dveřích? Kdo bydlí na strašidelném hradě?....) Obrázek si mohou vybarvit podle fantazie.


Tentokrát je písnička spíše na pohyb. Takže si děti pěkně zatančete a mějte super náladu.

Jako výtvarku jsme tentokrát vybrali vystřihovánku. Doufáme, že jste nezapomněly trénovat i stříhání a vybarvování. I to je velmi důležité.

Už se to odloučení chýlí ke konci.

Těšíme se na vás!!!

Dominika Kundrátová    26.04.2021

Vážení rodiče a milé děti,


jelikož jste doma již relativně dlouho, rozhodla jsem se tentokrát poslat pár logopedických cvičení, které vám tu naši školku trochu připomenou. V MŠ na vás (nejen) při logopedických cvičeních vzpomínáme a těšíme se, až se všichni opět setkáme.
Mějte se doma co nejlépe to jde!

Mgr. Veronika Hoffmannová
speciální pedagog, logoped
Dominika Kundrátová    22.04.2021

Vážení rodiče,


dovoluji si Vám opět zaslat několik cvičení zaměřených na logopedii. Vzhledem k tomu, že předškolní děti, mají již pravidelnou logopedii v MŠ, jsou tentokrát cvičení zaměřena především na děti, které musely zůstat s rodiči doma.
Doufám, že Vás bude cvičení opět bavit!
Přeji Vám příjemné dny!

Mgr. Hoffmannová Veronika
speciální pedagog, logoped
Dominika Kundrátová    22.04.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,

moc vás všechny zdravíme, doufáme, že jste zdraví a v pořádku. Děkujeme rodičům předškolních dětí za donesené pracovní listy vypracované v době uzavření naší školky. Tyto materiály jsou pro nás potřebnou zpětnou vazbou. Víme, že situace není jednoduchá a tímto Vám rodičům moc děkujeme za spolupráci. Zároveň věříme, že se i děti mladších ročníků brzy vrátí do školky.
V tomto týdnu se budeme věnovat tématu: „Těšíme se do školy“. Pro naše děti máme připravené činnosti na opakování barev, seznámení s geometrickými tvary, orientaci v číselné řadě, procvičování vpravo-levé orientace na ploše i v prostoru. Budeme sledovat správný úchop tužky nebo pastelky. Také budeme v rámci rozvoje sluchové diferenciace opět rytmizovat, rozkládat slova na slabiky a určovat první slabiku či hlásku. Zopakujeme si názvy jednotlivých částí těla a připomeneme si význam dodržování správných hygienických a společenských návyků. Naši předškoláci si připomenou znalost svého jména, příjmení, adresy bydliště i případně školy, která je v místě, kde žijí. Vnímáme pravidla společenského soužití ve třídě a význam slova spolupráce a pomoc druhému. V oblasti grafomotoriky se zaměříme na uvolňovací cvičení.
Opět přikládáme náměty na činnosti s dětmi.

Děkujeme za spolupráci, vaše paní učitelky.

Básnička týdne - „Do školky se těšíme“
Do školy se těšíme
hodně věcí umíme
1,2,3,4,5 spočítáme všechno hned.
A ta naše abeceda také není žádná věda,
jsme už zkrátka velké děti,
čas opravdu rychle letí.

Správný sed a úchop tužky (pastelky):
Správné psaní (kreslení) je ovlivněno také správným sezením. Sed by měl být pohodlný a stabilní, na celé ploše sedáku, chodidla spočívají celou plochou na zemi, aby bylo možné se o ně pevně opřít. Opěradlo slouží především jako opora beder, nikoliv hrudní páteře, pro volný pohyb horních končetin.
Správné držení tužky – špetkový úchop provádíme tak, že palec drží – prostředníček podpírá - ukazováček je položen lehce shora (lehké položení můžeme motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem na pero lehce poklepeme). Výška držení tužky by měla být 2 cm od hrotu tužky, hrot tužky směřuje k rameni, ruka je uvolněná.


Náměty na práci s pracovními listy:

PL „Děti s geometrickými tvary“ – tento pracovní list můžeme využít na opakování jednotlivých částí těla, při pojmenování ukážeme na obrázku a poté na sobě. Seznamujeme se či opakujeme znalosti o geometrických tvarech, nejprve dětem vysvětlíme rozdíly mezi jednotlivými tvary, poté necháme děti pracovat podle našich instrukcí (např. vybarvi zeleně všechny trojúhelníky…). Při tomto zadávání můžeme zopakovat barvy a hlavně sledujeme správný úchop pastelky. Šikovní počtáři mohou spočítat všechny trojúhelníky, čtverce …. .

PL „Číslice“ - snažíme se zorientovat v číselné řadě (1-5), kolik je dětí ve skupinkách? Mladším dětem pomáháme. Děti si mohou zkusit vyjmenovat jména dětí se kterými chodí do školky a ukazovat „To je Péťa…..“ Při vybarvování sleduje správný úchop i sezení.

PL „Pojmenuj věci“ – děti pojmenují věci na obrázku. Které z nich budou potřebovat do školy? Vytleskají názvy předmětů, určují počet slabik. Snaží se vytvářet věty s použitím slov z obrázku. Jednotlivé předměty mohou vybarvit a určit začáteční slabiku.

PL „Kruh“ – uvolňovací grafomotorické cvičení, obtahujeme vyznačený kruh několikrát pastelkou nebo tužkou, pokud nejde zkoušíme nejprve na větším formátu. Sledujeme správný úchop a uvolnění ruky.

PL „Zapiš do řádky geometrické tvary“ – toto cvičení je určeno pro předškolní děti, pokud se nedaří nevadí, postačí zvolit větší formát a méně tvarů.


Námět na výtvarku najde také v příloze. Tato výtvarná činnost je perfektní pro dechové cvičení (rozfoukání tuše), nebo lze také udělat jako uvolňovací cvičení. Děti si vezmou do ruky tužku, s uvolněným zápěstím malují po čtvrtce různé čáry, ideálně jedním tahem. Následně vybarvují různými barvami. Vhodné i pro trénink barev.

Dominika Kundrátová    22.04.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,

opět vás po týdnu moc zdravíme. Školka se zatím otevřela jen pro děti s povinnou předškolní docházkou a my doufáme, že se brzy otevře i pro ostatní. Než se opět společně shledáme, budeme vám zasílat náměty na činnosti, které v tomto týdnu provádí paní učitelky s dětmi ve školce. Těmito materiály se už nemusí zabývat ti z vás, kteří se účastní vzdělávání ve školce. Zájemci o logopedické konzultace mohou kontaktovat paní logopedku a domluvit se s ní individuálně.

Tento týden nás čeká téma: Zvířátka v ZOO

V rámci tohoto tématu se snažíme děti blíže seznámit se zvířátky v ZOO. Jaká zvířátka zde najdeme? Jaký je rozdíl mezi těmito a domácími zvířaty? Jak se máme chovat v zoologické zahradě, abychom zvířátka nerušili nebo neohrozili? Můžeme je krmit? Kdo se o ně stará? Je v Praze ZOO? Děti mohou ze stavebnice postavit „vlastní“ ZOO podle jejich fantazie. Budeme moc rády, pokud nám zašlete fotku s malými staviteli a jejich výtvory. Nezapomeňte, že dnes se naše ZOO opět otevírají pro veřejnost.

Zvířátka v ZOO

V pražské zoologické zahradě můžete najít mnoho zajímavých zvířat, na tomto odkazu se s nimi můžete blíže seznámit:


Náměty na cvičení

Protáhnout se jako zvířátka je možné u „Sobíkova cvičení se zvířátky“, které najdete na tomto odkazu:


Nebo se protáhněte s písničkou týdne.


Postup při práci s pracovními listy:

Názvy zvířátek můžete s dětmi vytleskávat, určovat počet slabik a počáteční slabiku. Některá z nich najdete v pracovním listě v příloze. Zde je děti mohou vybarvit, pastelkami nebo tužkou „zapsat“ počet slabik u obrázku (co slabika, to kolečko nebo křížek). Při dodělávání klece papouškovi mladším dětem pomáháme, jednotlivé čáry nejprve sami doděláme tužkou a děti necháme pak tyto naše udělané čáry obtáhnout pastelkou. U třídění obrázků mohou děti nejprve poznávat zvířátka na obrázku, mohou si zopakovat názvy květin, zkusit si obrázky spočítat. Poté děti spojí pastelkou nebo tužkou obrázky se správnými krabicemi.

Vtipně a poutavě je ztvárněna zoologická zahrada v dětském animovaném seriálu „Žofka a spol“, který najdete na tomto odkazu:


V příloze také posíláme náměty na tvoření a básničku.

Příjemnou zábavu při tvoření, zpívání, cvičení, ...

Vaše paní učitelky


Dominika Kundrátová    12.04.2021

Vážení rodiče a naše milá kuřátka,

moc vás zdravíme po Velikonocích. Doufáme, že jste měli možnost si odpočinout, vyzkoušet si společně některou z našich tradic a užít si radost ze sladké koledy. Ve školce se nám podařilo vyzdobit okna velikonočními vajíčky a zaslat jejich fotku do velikonoční výzvy „Kraslicov 2021“. Ještě jednou moc děkujeme za dodané obrázky a dopisy pro DPS Janovská. Ve čtvrtek byly předány spolu s dalšími od všech dětí z naší školky. Věřte, že udělaly velkou radost.
Nadále pozorně sledujeme vývoj ohledně návratu dětí do mateřských škol. Během tohoto týdne Vám zašleme bližší informace k předpokládané realizaci výuky od 12.4.
V tomto týdnu se budeme věnovat tématu „Zvířata volně žijící“. V rámci tohoto tématu se snažíme děti blíže seznámit s volně žijícími zvířaty v České republice. V jakém prostředí žijí? Vnímáme význam živé přírody a potřebu ji chránit. Jak se máme chovat v přírodě, abychom zvířátka nerušili nebo neohrozili? Kdo se stará o zvířata v lese? V pohádce O hajném Robátkovi se děti mohou velmi pěkně seznámit s prostředím lesa i s povoláním hajného. Můžeme si vyzkoušet postřeh dětí, rozvíjení předmatematických představ, sluchového i zrakového vnímání, i naší oblíbenou rytmizaci názvů zvířat a určování počtu slabik. Náměty na výtvarnou činnost a pracovní listy opět najdete v příloze.
Snad se brzy uvidíme, alespoň s některými z vás.

Vaše paní učitelky.


Kdo se stará o zvířátka v lese?

Hajný se stará o les a o všechno co s ním souvisí. Například o těžbu dřeva nebo vysazování nových stromků. Případně se stará také o rybníky a vodní toky ve své oblasti.
Myslivec má na starosti zvěř v lese a přírodě. Jeho činností je například regulace počtu zvěře aby nedošlo k přemnožení. Myslivost může být volnočasová aktivita, nejen povolání.
Hajný i myslivec mohou ale podle zeleného oblečení vypadat na první pohled úplně stejně. Rozdílem může být puška přehozená přes rameno.
 
Dominika Kundrátová    06.04.2021

Vážení rodiče,
na tento týden jsem si pro Vás připravila cvičení a hry k rozvíjení zrakového vnímání a rozvoji porozumění. Až do teď byly jednotlivé úkoly zaměřeny především na cvičení v domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že venku konečně začalo také svítit sluníčko a počasí nám má přát i v následujících dnech, nachystala jsem si pro Vás tentokrát sadu úkolů, zaměřených převážně na hry mimo domov. Také si myslím, že domácích prací a cvičení máte celou řadu a možná náměty, které Vám zpestří procházku, uvítáte.
Přeji Vám krásné a snad slunečné dny a budu se opět těšit na videa a fotografie. Současně děkuji všem těm, kteří mi již videa či fotografie zaslali. Mám velkou radost, když vidím, že cvičení má úspěch.
Přeji příjemný den!
Mgr. Veronika Hoffmannová
speciální pedagog/logoped
 
Dominika Kundrátová    06.04.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,


moc vás opět zdravíme. Doufáme, že akce „Kešky naší školky“ se vám líbí, vaše ohlasy nasvědčují tomu, že většina z vás se již úspěšně zapojila do hledání „pokladů“. Těm z vás, které hledání ještě čeká, přejeme radost při hledání a ostatním děkujeme za zpětnou vazbu a fotografie. Také nás moc těší vaše zapojení do akce „Obrázek, který pomáhá“. Pro seniory v izolaci je obrázek a pozdrav, který od vás dostanou, velkou radostí a vzpruhou do života. Přejeme vám úspěšný přechod na letní čas a pokud možno příjemné prožití Velikonoc. Snad si trochu odpočinete. Můžete se také kouknout na své kamarády, kteří nám poslai fotografie minulý týden.
V tomto týdnu nás čeká téma: Velikonoce. Děti by se měly seznámit s podobou této lidové tradice a s některými koledami. V rámci rozvoje jazykových kompetencí můžete s dětmi zkusit dotváření vět, povídat si s dětmi nad obrázky (pokud máte s velikonoční tematikou, případně obrázky z dětských knih nebo časopisů) a orientovat se v čase. Můžete si také vyzkoušet orientaci s velikonočními vajíčky v prostoru a rozvíjení předmatematických představ.

Zvyky a tradice Velikonoc
Omlouváme se, že se ozýváme až dnes, ale Včera bylo MODRÉ PONDĚLÍ. Tohle pondělí má tradici. Tou tradicí je jarní úklid. Takže jsme myly okna, aby se nám na něm vyjímala vajíčka z Vajíčkové výzvy, kterou zasílala paní ředitelka. Do výzvy jsme se zapojily za svou rodinu, ale nebojte, zapojily jsme se i jako KUŘÁTKA. Velikonoční vajíčka zdobí naši třídu zvenku, aby jste se mohly pokochat i vy.

Svátek Velikonoce je spojený s vítáním jara se slaví každý rok a patří k nim mnoho zvyků a tradic. Připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na březen nebo duben. Křesťané spojují Velikonoce s osobou Ježíše Krista. Jejich slovanský název souvisí se vzkříšením Krista na „velkou noc“. V souvislosti s jarní rovnodenností mohou mít tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Na velikonoční pondělí ráno se chodí koledovat. Chlapci vyšlehají děvčata pomlázkou vyrobenou z vrbových proutků. Toto šlehání má dát dívkám zdraví a radost po celý rok. Děvčata pak chlapcům uvazovala stuhu na pomlázku. Podle barvy pak mohli chlapci poznat, jaké city k nim dívka chová. Rudá představovala náklonnost a lásku, žlutá odmítnutí, modrá naději a zelená dávala najevo sympatie. V různých regionech se mohou zvyky lišit, někde chodí s pomlázkou děvčata v úterý nebo polévají chlapce vodou.
K tradicím patří také barvení a zdobení vajec, výroba a posílání velikonočních přání. Důležité jsou také říkanky a básničky jako součást koledy. K těmto svátkům také patří oblíbená a tradiční jídla např. mazanec, beránek, nádivka … V minulosti lidé drželi půst a pro určité dny měli přesně daná jídla. Například pro Zelený čtvrtek byla typická jarní zelenina a luštěniny, na Velký pátek měli lidé dodržet půst nebo jíst pouze jedno jediné jídlo. Bílá sobota už patřila pečení mazanců, jidášů nebo věnců a podávala se tradiční nádivka. V neděli na Boží hod velikonoční se pekl beránek a připravovaly pokrmy z masa. K Velikonočním svátkům také v současnosti patří zajíček, který k nám pronikl z Německa. Jako symbol plodnosti, života a štěstí dětem přináší sladká čokoládová vajíčka a jiné dobroty.



Básnička týdne (Velikonoční koledy)

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka



VV - Výtvarku naleznete v příloze s celým postupem

Dále v příloze najdete PL pro tento týden.



Mějte se krásně, bohatou nadílku a ať nám ty holčičky neuschnou. :)



Vaše paní učitelky


Dominika Kundrátová    30.03.2021

Vážení rodiče,

 

na tento týden jsem si pro Vás připravila cvičení a hry k rozvíjení aktivní a pasivní slovní zásoby. Věřím, že i tentokrát Vás hry budou bavit a přinesou i příjemný bonus v podobě rozvoje Vašeho předškoláka. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo budete potřebovat konzultaci týkající se logopedie, neváhejte mě oslovit. Kontakt na mě naleznete v sekci LOGOPEDIE.


Přeji příjemný den!

Mgr. Veronika Hoffmannová

speciální pedagog/logoped

Dominika Kundrátová    23.03.2021

Vážení rodiče a naše milá Kuřátka,

ač byl v sobotu první jarní den, vidíme, že zima se opravdu nechce vzdát. Můžeme si tak připomenout známou pranostiku „Březen, za kamna vlezem“. Při sobotní procházce v místním lesoparku bylo možné najít ještě zbytky sněhu, na hostivařských zahrádkách byly k vidění první jarní květiny. Některé z nich jste si mohli prohlédnout v zaslaném souboru minulý týden. Snad už se brzy budeme radovat ze sluníčka a krásné jarní přírody. Máme velkou radost ze zaslaných videí a fotek. Moc vám děkujeme za spolupráci, víme, jak je obtížné skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti. Doufáme, že vás potěší naše nová hra „Kešky naší školky“. Veškeré informace ke hře již byly zaslány prostřednictvím mobilního rozhlasu a také jsou k dispozici na webových stránkách a u vchodových branek naší školky.

Kuřátka, moc se nám po vás všech stýská, složily jsme vám s paní učitelkami básničku na dobrou noc, kterou najdete níže. Snad se Vám bude líbit.

V tomto týdnu se budeme věnovat tématu:

Domácí a hospodářská zvířata

V rámci tohoto tématu by se děti měly seznámit s významem pojmu. Dále definovat základní druhy, umět k nim přiřadit a pojmenovat jejich mláďata. Vědět, kde se tato zvířata chovají, čím se živí. Kdo se o tato zvířata stará? Také opět přikládáme pár hádanek pro chytré hlavičky, básničku a písničku tohoto týdne. Co znamená rčení „Pilný jako včelka?“ Názvy zvířátek můžete s dětmi vytleskávat, určovat počet slabik a počáteční slabiku. Děti jsou v tomto ohledu šikovné a ve školce jim to již šlo velmi dobře. V přílohách opět přikládáme náměty na tvoření a pracovní listy.

Vymezení pojmu, základní druhy, mláďata, potrava

Hospodářské zvíře je chováno pro svůj užitek – např. mléko, maso, vejce, vlnu, peří, med, sílu … Některá z těchto zvířat mohou být chovaná i v domácím prostředí, převážně na vesnicích. Domácím zvířetem rozumíme mazlíčka, zvířátko pro potěšení či společníka. Hospodářská zvířata žijí například na farmě, kde se o ně stará farmář a jeho pomocníci. Dále je můžeme najít například v kravíně, vepříně, kurníku, stáji, králíkárně atd.

Co znamená přísloví „Pilný jako včelka?“

Včelky žijí ve společenství, které nazýváme včelstvo. Tvoří ho matka, dělnice a trubci. Jednotliví členové jsou na sobě závislí tak, že jeden bez druhého neobejde. Mezi včelami funguje dokonalá dělba práce. Aby včela sebrala sladinu pro 1 kg medu, musí ulétnout 360 až 460 tisíc kilometrů. Matka královna klade vajíčka, dělnice se o ně starají, přináší potravu a chrání úl. Jsou tedy velmi pilné.


Básnička na dobrou noc pro naše milá Kuřátka od paní učitelek:

 

Zdravíme vás milé děti,

čas opravdu rychle letí.

Ráno z postýlky rychle ven,

ať je hezký celý den.

Trošku hraní, trošku práce,

vždyť to nejde bez legrace.

Chybíte nám vážně moc,

teď už spinkat, dobrou noc.


Určování zvířátek - práce na PC


PÍSNIČKA - Čtyři koně ve dvoře


Jako výtvarku posíláme inspiraci z jiné MŠ. Modelování podle tvaru. Modelování jako takové je perfektní pro trénovaní jemné motoriky.


Námět na VV


V příloze také posíláme pracovní listy. Nezapomeňte, že předškoláci a děti s odkladem školní docházky, až otevřou školku, by měly donést vypracované pracovní listy. Nemusíte všechny. Zcela chápeme, že rodiče mají dost práce i bez toho, ale prosíme alespoň jeden pracovní list za tematický týden.

 

Mějte se krásně, moc na vás myslíme.

 

Vaše paní učitelky


Dominika Kundrátová    22.03.2021

Vážení rodiče,

vítám Vás v dalším týdnu a vkládám nová tematická cvičení. Tento týden je zaměřen na sluchové vnímání, které je nedílnou a podstatnou součástí rozvoje řeči a komunikace. Věřím, že Vás a Vaše děti budou jednotlivé úkoly opět bavit. Současně opět připomínám, že se velmi ráda podívám na fotografie či videa, jak se dětem logopedie daří.

Přeji Vám příjemný a klidný týden,

Mgr. Veronika Hoffmannová

speciální pedagog, logoped

Dominika Kundrátová    15.03.2021

Galerie

Třída Kuřátko
Život v KUŘÁTKÁCH
Život v KUŘÁTKÁCH
Třída Kuřátko
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace