Školní jídelna

Vedení jídelny

 • Jaroslava Machová
  hospodářka - vedoucí školní jídelny
 • Květa Polívková
  hlavní kuchařka

Úřední hodiny

 • Pondělí 7:00 - 9:30 a 12:00 - 15:00
 • Středa 13:30 - 16:30

Kontaktní informace

Odhlašování

 • písemně do sešitů omluv umístěných v šatnách dětí
 • osobně na třídách
 • telefonicky:
  mobil MŠ: +420 605 190 752
  pevná linka (v nepřítomnosti záznamník): +420 274 862 173

Nejpozději však do 8:00 hodin !!! Na pozdější omluvu nebude brán zřetel a dítěti bude započítána obvyklá strava.

Jaroslava Machová    16.04.2021

Ke stažení

Jaroslava Machová    03.03.2021

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

Mateřská škola, Horolezecká 912, 102 00  Praha 10 - Hostivař

 

 

 

Vedoucí ŠJ:               Jaroslava Machová

                                 úřední hodiny pondělí    7,00  -  9,30 a 12,00 -  15,00 hod.

                                                       středa                             13,30 – 16,30 hod.                              

                           

                                                        

Vedoucí kuchařka:      Květa Polívková

                                 pracovní doba               5,30 – 14,00 hod.

 

Mobilní telefon:         +420 734 445 741

 

E-mail:                       hosp.horolezecka@seznam.cz

 

 

 

Úvodní ustanovení:

               

         Školní jídelna je organizační součástí mateřské školy. Její hlavní činností je příprava jídel pro děti a zaměstnance.

 

 

Provoz školní jídelny se řídí:

      vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování

      FN/Metodikou spotřebního koše

      561/2004 Sb. § 122 - novým školským zákonem

      258/2000 Sb. – zákonem o ochraně veřejného zdraví

      vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

      nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin s platností od 1. 1. 2006

      rozsah poskytovaných služeb je rozpracován v systému HACCP naší mateřské školy

 

Jídelní lístek je sestavován na základě dodržování spotřebního koše sledovaných potravin a pestré a zdravé výživy na základě nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.  Jídelní lístek je pravidelně zveřejňován na nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách MŠ.

 

 

Přihlášky ke stravování:

 

         Každý nový strávník vyplní přihlášku, kterou obdrží při nástupu do zařízení od vedoucí školní jídelny, případně prostřednictvím třídních učitelek. Na této přihlášce jsou uvedeny všechny zásadní informace (jméno, datum narození, adresa, telefonické a e-mailové spojení na rodiče, ceny stravného, forma a termín plateb, přidělený variabilní symbol pro identifikaci plateb, bankovní spojení atd.). Přihlášky jsou založeny v kanceláři vedoucí ŠJ po celou dobu docházky dítěte do školky.

         Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou děti zařazovány do věkových kategorií,  a to: 3 - 6 let nebo 7 - 10 let. Rozhodující je datum dovršení věku v daném stravovacím školním roce, za který je považována doba od 1. září do 31. srpna. Dětem ve vyšší věkové skupině přísluší jiná norma, porce a cena stravy.

         Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející  a jedno navazující doplňkové jídlo (přesnídávka a odpolední svačina). Částka ceny odpolední svačiny je v případě včasného odhlášení (tzn.do 8:00 hodin daného dne) zohledněna formou odhlášky při měsíční uzávěrce a promítá se ve vyúčtování jako přeplatek stravného. Celková částka za odhlášky v aktuálním měsíci se promítne do předpisu stravného na měsíc budoucí.

 

Denní částka stravného (vč. nápojů) je rozvržena pro jednotlivé kategorie takto:

 

děti 3 - 6 let          celodenní docházka                  38,- Kč

                            (přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,- Kč, odpol. svačina 8,- Kč)

 

děti 7 - 10 let         celodenní docházka                 42,- Kč

                            (přesnídávka 10,- Kč, oběd 24,- Kč, odpol. svačina 8,- Kč)

 

zaměstnanci:         oběd                                        40,- Kč (vč. příspěvku z FKSP 10,- Kč)

 

Finanční limity na nákup potravin a cenové rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi (i mezi jednotlivými druhy jídel) jsou dány vyhláškou 107/2005 Sb.

 

Výše platby, termín a způsob úhrady:

 

-        3-6 leté děti v částce 836,- Kč/měsíc

-           7 leté děti v částce 924,- Kč/měsíc

 

1. BEZHOTOVOSTNĚ -  na účet číslo: 30015-2000899369/0800.

2. HOTOVĚ – v kanceláři vedoucí ŠJ v úředních hodinách, nebo po domluvě.

 

Stravné se hradí zálohově a to do 25. dne před aktuálním měsícem. Tzn., že první platba bude poukázána na náš bankovní účet do 25. srpna. Poslední platba bude tudíž do 25. května. Tyto poplatky za stravu jsou jediným zdrojem pro nákup potravin (neexistují žádné jiné dotace či příjmy na potraviny pro děti).

 

 

Vyúčtování stravného:


Vyúčtování přeplatků stravného se provádí vždy k 31. prosinci a k 30. červnu vrácením těmito způsoby:

- bezhotovostně na účet, ze kterého platba stravného pravidelně dochází, nebo který je uveden jako bankovní spojení v přihlášce dítěte;

hotově po telefonické domluvě s hospodářkou školky

 

Nezaplacení stravného:

 

         Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady (§35 nového školského zákona).

 

 

Odhlašování:

                       

         V případě, že dítě nepřijde do MŠ a nebude se tudíž stravovat, je nutné jej odhlásit. Odhlásit dítě lze předem nebo v den absence, nejpozději však do 8:00 hod.  příslušného dne následujícími způsoby:

        písemně do sešitu omluv umístěných v šatnách dětí

        osobně na třídách

        telefonicky:      mobil MŠ - +420 605 190 752

pevná linka (v nepřítomnosti záznamník) - + 420 274 862 173

 

Do této doby je nutné nahlásit i odchod dítěte ze školy po obědě.
Z provozních a finančních důvodů  není možné dítě odhlásit po stanoveném čase – strava je již připravována. Na  pozdější  omluvu  nebude brán zřetel a  dítěti bude započítána celodenní strava.
                        Jídla podávaná v mateřské škole se konzumují pouze v provozovnách školního stravování. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce (§4 odst. 10 vyhlášky č. 107/2005 Sb.), kdy si rodič stravu může odebrat a to v rozmezí od 11:40 do 11:50 hod. v kuchyni mateřské školy do vlastních jídlonosičů.

 

Vydávání jídla na třídách:

 

         Děti se stravují ve třídách, menu jsou vydávána v níže uvedených časech:

        přesnídávka                        9:00 –   9:30 h

        oběd                                 12:00 – 12:30 h

        odpolední svačina              14:45 – 15:15 h

        

         Po celý den mají děti k dispozici  vodu nebo čaj.

 

Alergie a diety:

 

         Školní jídelna zajišťuje dietní stravování pro děti s potřebou stravovacího omezení. V případě diety a alergie na potraviny je nutné mít uvedené tyto skutečnosti již v žádosti o přijetí dítěte do MŠ potvrzeny lékařem.

         V případě získání alergie na potraviny v průběhu docházky dítěte do MŠ je nutné tuto skutečnost nahlásit učitelkám ve třídě, vedoucí ŠJ a ředitelce školy a doložit potvrzením od lékaře. S rodiči bude uzavřena písemná dohoda o zajištění individuálního stravování. Škola má uzavřenou smlouvu s nutriční terapeutkou, která kontroluje nastavení dietního jídelníčku. Dietní jídelníček je pravidelně odesílán na vědomí rodičům.

        

 

 

V Praze

Aktualizováno: 22. ledna 2021

 

Vypracovala: Jaroslava Machová

                     vedoucí ŠJ

 

Schválila: Bc. Gabriela Tvrdková

                ředitelka MŠ

Jaroslava Machová    26.01.2021

Nově přijaté děti mají přidělený variabilní symbol, který je uveden na "Přihlášce ke stravování", kterou obdržíte na třídních schůzkách. Po vyplnění ji prosím vraťte do třídy. Tento variabilní symbol má dítě po celou dobu docházky do školky. 

Jaroslava Machová    31.08.2020
Jaroslava Machová    15.06.2020
Gabriela Tvrdková    25.05.2020

Galerie

Kuchyň před rekonstrukcí
Kuchyň před rekonstrukcí
Kuchyň před rekonstrukcí
Kuchyň před rekonstrukcí
Kuchyň po rekonstrukci
Kuchyň po rekonstrukci
Kuchyň po rekonstrukci
Kuchyň po rekonstrukci
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace