Vítejte na stránkách MŠ Horolezecká

Vítejte na stránkách MŠ Horolezecká

„Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“

J. A. Komenský

„Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“

J. A. Komenský

Nejnovější příspěvky

Romana Nechvátalová    02.02.2023

Informace a kritéria k zápisu do mateřské školy v roce 2023/2024

Elektronický předzápis dětí:

Od 3.4. 2023 - do 6.4. 2023 vyplnit elektronický formulář. Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit online, budou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 3.4. 2023 do 5.4. 2023

Na webových stránkách školy najdete ke stažení evidenční list, prohlášení k zápisu, povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

Fyzický zápis do MŠ:

vyplněný evidenční list s potvrzením od lékaře,

žádost z elektronického předzápisu,

povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů

prohlášení k zápisu

Vše odevzdáte v den fyzického zápisu 3.5. 2023 od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin v ředitelně školy

Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, počínaje dnem 26.5. 2023.

Zápis do mateřské školy se netýká speciální třídy. Kapacita této třídy je naplněna dětmi již přijatými.

Kritéria k zápisům do mateřských škol 2023/2024

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2023/2024

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu MČ Praha 15. Tzn. dítě, které dosáhne 5. let do 31.8. daného roku, až do doby zahá-jení povinné školní docházky.

2. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně 4. roku věku, podle data narození od nejstar-ších po nejmladší.

3. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které před začátkem školního roku (do 31.8. daného roku) dosáhne nejméně 3. roku věku, podle data narození od nejstar-ších po nejmladší.

4. Dítě s místem trvalého pobytu MČ Praha 15, které dosáhne nejméně 3. roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31.12.2023), podle data narození od nejstar-ších po nejmladší.


Gabriela Tvrdková    01.02.2023

Milí rodiče,

moc děkujeme za nahrávku naší besídky tatínkovi a posíláme ostatním rodičům na shlédnutí, ať se můžete znovu podívat, jak moc šikovné jsou vaše naše děti. :)

Besídka KUŘÁTKA 2022

Dominika Kundrátová    01.02.2023

Začátek ledna se nesl ve znamení vzpomínek na oslavu začátku nového roku a Štědrý den. Také nás velmi potěšilo jakou radost děti udělaly babičkám a dědečkům z DPS Janovská na konci prosince svou návštěvou a předáním dárečků od dětí z celé školky.

Oslavili jsme společně další narozeniny kamarádů ze třídy.

Navštívil nás vlk Hopinka a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o těchto zvířatech. Užili jsme si také sněhovou nadílku a vyzkoušeli si první "Školu nanečisto".

Opět se na nás přišla podívat panenka Anh v rámci projektu Persona Dolls. I nadále pokračujeme v programu Maxík a i s ostatními dětmi nezahálíme a pilně pracujeme na rozvoji grafomotorických dovedností a pokračujeme v senzomotorických cvičeních.

Nezapomínáme ani na ptáčky v zimě, pravidelně doplňujeme zobání do našeho krmítka. Měsíc leden pro nás také znamenal seznámení se s Českou republikou a naším hlavním městem. Toto téma jsme završili velkoplošným znázorněním Karlova mostu.


Dominika Kundrátová    31.01.2023

Ve fotogalerii se můžete podívat, jak se učíme, cvičíme, hrajeme si, připravujeme se k zápisu do školy.

Dále uvidíte, jak jsme slavili tříkrálovou koledu, učili se o Praze a zvířátkách v zimě. Tvořili jsme zimní plakát a domečky ve Zlaté uličce.

Posíláme také foto z návštěvy školy, výukového programu “A vlk je za dveřmi” a závěrečné hodiny plavání.

Lenka Matúšková    31.01.2023

Prázdninový provoz 2023

31

čec 2023
Prázdninový provoz 2023

Letní prázdninový provoz 2023Vážení rodiče, V souladu s § 3 odst. 1…

Co nabízíme

Vzdělávací aktivity

Spolupráce s odborníky

Pohybem ku zdraví

Vzdělávací aktivity

V první řadě se snažíme vést děti ke zdravému životnímu stylu, respektu k přírodě a její ochraně (environmentální výchova-péče o záhonky, třídění odpadu, recyklace...). Nabízíme aktivity podporující předčtenářskou gramotnost (akce Rodiče čtou dětem, Čtecí babička ve školce, Knihovnička pro rodiče, návštěvy knihovny...)

Dále organizujeme exkurze, výlety nebo divadelní představení, které obohacují poznání dětí, rozvíjí zdravé sebevědomí, umožňují radostný a spokojený pobyt v kolektivu vrstevníků. Účastníme se výtvarných soutěží pro děti předškolního věku. Rozvíjíme talent dětí formou zájmových aktivit jako jsou angličtina, míčové hry a plavecký kurz pro předškoláky.

Při vzdělávání klademe důraz na témata zdraví, správného stravování a co nejpestřejšího jídelníčku. Po celý den poskytujeme pestrou a vyváženou stravu s přihlédnutím k individuálním dietním potřebám dětí. Děti dostávají možnost se aktivně podílet na tvorbě jídelníčku (skladba jídelníčku jednotlivých tříd na celý den). Pravidelně zařazujeme samoobslužné svačiny, kdy si děti mohou připravit svačinu samy. Pitný režim je zajištěn po celý den formou individuální volby (voda, čaj, mléko).

Spolupráce s odborníky

MŠ spolupracuje s institucemi:

 • PPP Jabloňová, Praha 10,
 • SPC Čimice, Praha 8,
 • ZŠ Hornoměcholupská,
 • ZUŠ Hostivař,
 • Knihovna Golfová, Praha 15,
 • Preventivní složky IZS,
 • DPS Janovská, Praha 10,
 • Klub seniorů Praha 15,
 • Vzdělávací programy studentů VŠ.

Spolupráce s rodinou

Mateřská škola spolupracuje s rodičovskou veřejností. Rodiče mají možnost navštívit prostory školy při konzultačních hodinách, rodičovských schůzkách, dnech otevřených dveří.

Každoročně připravujeme i mimoškolní akce:

 • zamykání a otevírání zahrady,
 • vánoční dílny a besídky,
 • rozsvícení vánočního stromu,
 • velikonoční dílny a besídky,
 • oslavy dny matek,
 • sportovní odpoledne,
 • den dětí,
 • rozloučení s předškoláky,
 • spaní ve školce.

Pohybem ku zdraví

Naší prioritou je udělat pobyt dětí ve škole co nejzdravější. Možnost každodenního aktivního a sportovního vyžití po celý rok nabízí velká zahrada se vzrostlou zelení. Zahrada je poměrně výjimečná svým členěním prostoru na jednotlivá hřiště pro každou třídu. Pobyty na hřištích se pravidelně střídají za účelem co nejpestřejšího využití herních prvků (prostoru). Hřiště propojují betonové cesty, které umožňují do vzdělávání zařazovat prvky dopravní výchovy a nácvik jízdy na koloběžce, odrážedle, ...

Usilujeme o to, aby Vaše děti trávily na čerstvém vzduchu co nejvíce času, který je rozdělen na aktivity výchovné a vzdělávací, s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem (zahrada MŠ, vycházky okolím MŠ). Pobyt venku probíhá za každého počasí, výjimkou je silný vítr, déšť nebo mráz pod -10°C.

Navíc, v budově MŠ slouží k využití širokého spektra každodenních aktivit také rozlehlá chodba s množstvím sportovních pomůcek.

Jak to u nás vypadá

Třída Kuřátko
Život v JEŠTĚRKÁCH
Život v RYBIČKÁCH
Třída Ještěrka

Naši učitelé

Časté otázky

 1. Znát svoje jméno a příjmení, jak se jmenují sourozenci, rodiče.
 2. Umět se rychle obléknout, zavázat tkaničky, zapnout zip a knoflíky.
 3. Dokázat správně držet tužku, stříhat nůžkami, lepit, navlékat korálky, postavit stavbu z kostek.
 4. Uklidit si hračky, knížky, ořezat pastelky.
 5. Rozeznat barvy a geometrické tvary, počítat do 10.
 6. Ovládat hygienické návyky, čistě stolovat, jíst příborem.
 7. Zvládat pravidla slušného chování-pozdravit, poděkovat.
 8. Samostatně řešit jednoduché situace, případně umět požádat o pomoc.
 9. Správně vyslovovat všechna písmena, vytleskat slova na slabiky a poznat, na kterou hlásku začíná.
 10. Umět samostatně převyprávět příběh.
 • nepoužívat pleny, dudlík,
 • mít základní hygienické návyky-samostatně používat WC-s utřením pomůžeme, smrkat, umýt si ruce,
 • amostatně sedět u stolu a jíst polévku i hlavní chod, samostatně ukusovat z krajíčku včetně kůrky, pít z hrnku, ne lahve!, být zvyklé na pestrou stravu a ochutnávat nová jídla,
 • umět zvládat déle trvající chůzi, ne v kočárku,
 • být chvíli bez svých blízkých,
 • přizpůsobit se novým podmínkám-většímu kolektivu dětí, pobytu v rušném prostředí,
 • umět vyjádřit své potřeby (poděkovat, poprosit),
 • umět uklízet hračky a ukládat je na místo,
 • umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností,
 • poznat svoji značku a oblečení (podepsané),
 • zvládat chodit po schodech a držet se zábradlí,
 • obout a vyzout bačkory, převrátit a složit oblečení,
 • orientovat se v jednoduchých pokynech, popsat obrázek, zpívat jednoduché písně, říkadla,
 • zapojit se kolektivu a udržet pozornost alespoň 10 minut
 • úcta k individualitě,
 • rovný přístup ke všem dětem vzhledem k národnosti, sociální skupině, handicapu,
 • najít porozumění pro děti odlišující se od "běžného průměru",
 • akceptovat vývojové potřeby dětí,
 • vytvořit skupiny spojené vzájemnou důvěrou a upřímností,
 • zohlednit schopnost udržet pozornost,
 • možnost poskytnutí zpětné vazby
 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
 7. Plňte své sliby.
 8. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 9. Za pobyt ve své školce neslibujte dítěti odměny předem.
 10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte.

Co potřebujete:

 • Dostatečně velký a hluboký pytel na ramínku ušitý tak, aby z ramínka nepadal.
 • Bačkory na přezutí vhodné do školky.
 • Pyžamo pouze pro mladší děti, pokud odpočívají.
 • Pohodlné oblečení do třídy, na pobyt venku a náhradní na převlečení v případě ušpinění nebo nehody.
 • V šatně si uložíte své věci na místo s vaší značkou. Optimální je dát oblečení na cestu domů do pytle. Do horní přihrádky v šatně pak oblečení na ven a boty dolů na zem. Náhradní oblečení ideálně v pytli zabalené do igelitové tašky. Při odchodu domů zůstávají bačkory v šatně v botníku pod vaší značkou.
 • Vše řádně podepsané!

Napište nám

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Najdete nás

+420 274 862 173

Horolezecká 912, 102 00, Praha 10

mshorolezecka@gmail.com

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace